.akeyless-connect.rc
.akeyless-sphere.rc
akeyless-scp